Kligler-Vilenchik, Neta, Hebrew University of Jerusalem