Jackson, Nathan J, UNSW, Sydney, Australia, Australia