Ramizo, Godofredo Jr, University of Oxford, United Kingdom