Chesher, Chris, The University of Sydney, Australia