(1)
Wang, W. Y. SEARCHING GUANGZHOU: REGIONALIZING CHINA’S WEIBO. SPIR 2018, 4.